OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a jeho zabezpečení tak odpovídá požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR").

1.2 K ochraně webu používám antivirové a antimalwareové pluginy, které brání šíření škodlivých kódů, můžete tak tento web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

1.3 Při provozu tohoto webu používám programový firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).

2. COOKIES

2.1 Nevyužívám žádné informace obsažené v cookies, tedy nesleduji Vaši polohu ani jiné údaje, a to ani z důvodu statistik souvisejících s monitoringem provozu těchto webových stránek.

3. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

3.1 Na webových stránkách nepoužívám žádné kontaktní formuláře, které by vyžadovaly zabezpečení komunikace.

4. SOULAD S GDPR

4.1 Mám zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.

4.2 Pro případy bezpečnostních incidentů mám zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální spolupráce v případech, kdy se budete cítit ohroženi mým zpracováním vašich osobních údajů.

4.3 Mějte na paměti, že moje Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracovávám pouze údaje nezbytné pro řádný výkon své práce, k jejichž zpracování mám zpravidla zákonný důvod.

4.4 Jakožto certifikovaný Pověřenec pro ochranu osobních údajů a člen Komory Pověřenců vám garantuji, že se mnou můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytnu maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

5. DOZOROVÝ ÚŘAD

5.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit přímo na mě prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
PETR MACH, Husova 2153, 50801 Hořice v Podkrkonoší, IČ: 73665754, www.ochrana-osobnich-dat.cz, general@ochrana-osobnich-dat.cz

5.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (Ústředna), https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Kdykoliv se mě dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracovávám, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovím vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

6.2 Zažádat, abych omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavím zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetřím vzniklou situaci. O výsledku šetření vás budu informovat.

6.3 Zažádat o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartuji všechny osobní údaje, které o vás zpracovávám, pokud k dalšímu zpracování nejsem povinen na základě dalších právních předpisů (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovím skartační protokol, který vám v kopii zašlu.

6.4 Vznést vůči mě žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusím se vztah mezi vámi a mnou uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a mnou nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro mě existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku mého postupu vás budu informovat.

6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 O návštěvnících webu nezpracovávám žádné osobní informace.

6.2 O klientech zpracovávám pouze informace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem plnění smluvních povinností.

6.3 Zpracování osobních informací o fyzických osobách provádím po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních povinností a následně z důvodu zákonné archivace po nezbytně dlouhou dobu k tomu potřebnou. Jednotlivé skartační lhůty jsou vymezeny v mé vnitřní bezpečnostní dokumentaci.